DSC08813 

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ห้องสวดมนต์ไทย

ทำวัตรเช้า


 • ความหมายของการสวดมนต์
 • บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • สวดมนต์ภาษาอังกฤษ
 • ทำวัตรเย็น โดยวัดพระราม9
 • ทำวัตรเช้า โดยวัดพระราม 9
 • ทำวัตรเช้า เย็นโดยแม่ชี
 • บทสวดทำวัตรเช้า
 • บทสวดทวัตติงสาการปาฐะ
 • บทสวดพิจารณาสังขาร
 • บทสวดอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
 • บทสวดสัพพปัตติทานคาถา
 • บทสวดแผ่เมตตา
 • ทำวัตรเช้าไม่แปล
 • บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

 • บทสวดทำวัตรเย็นแบบไม่แปล

 • บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

 • บทสวดเขมเขมสรณทีปิกปาฐะ
 • บทสวดอริยธนคาถา
 • บทสวดติลักขณาทิคาถา
 • บทสวดภารสุตตคาถา
 • บทสวดภัทเทกรัตตคาถา
 • บทสวดธัมมคารวาทิคาถา
 • บทสวดโอวาทปาฏิโมกขคาถา
 • บทสวดปฐมพุทธภาษิตคาถา
 • บทสวดปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
 • บทสวดอุทิสสนาธิฏฐานคาถา
 • รวมบทสวดมนต์

 • บทอาราธนาศีลและสมาทานศีล
 • บทอาราธนาพระปริตร
 • บทชุมนุมเทวดา
 • บทสวดนะมะการะสิทธิคาถา
 • นะโมการะอัฏฐะกะ
 • มงคลสูตร
 • รันตนสูตร
 • กะระณียเมตตสูตร
 • ขันธะปริตร
 • โมระปริตร
 • วัฏฏะกะปริตร
 • อาฏานาฏิยปริตร
 • สักกัตตะวา
 • นัตถิ เม สรณัง
 • ยังกิญจิ รัตตนัง
 • อังคุลิมาลปริตร
 • อะภะยะปะริตตัง
 • เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
 • ถวายพรพระ
 • รวมบทเจริญพุทธมนต์
 • บทสวดอิติปิโสรัตนมาลา
 • บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่
 • รวมบทสวดเจริญพระพุทธมนต์
 • บทสวดธัมมะจักกัปปะวัตนะสูตร
 • บทอะนัตตะลักขะณะสูตร
 • บทสวดอาทิตตะปริยายะสูตร
 • บทสวดยอดพระกัณไตรปิฏก
 • บทสวดมหาสมัยสูตร
 • บทสวดคาถาชินบัญชร
 • บทสวดเมตตาหลวง
 • บทสวดพาหุงมหาการุณิโก
 • บทสวดคาถาชินบัญชรแปล
 • บทสวดธัมมะจักกัปปะวัตนะสูตรแปล
 • บทสวดอากาละวัตตะสูตร
 • บทสวดเสดาะเคาะห์
 • บทสวดถวายพรพระ
 • บทสวดนมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ
 • บทสวดคัมภีร์อุปาสันติ
 • บทสวดจุลชัยยะมงคลคาถา
 • สวดภาณยักษ์
 • บทสวดมงคลจักรวาล 8 ทิศ
 • บทสวดบารมี 30 ทัศ
 • บทสวดบูรพารัสมิง
 • บทชุมนุมเทวดาดนตรี
 • บทสวดนะมัสการพระอรหันต์แปดทิศ
 • บทสวดมนต์สรภัญญะ
 • องค์ใดพระสัมพุทธ
 • มนุษย์เราเอ๋ย
 • นะโมตัสสะ
 • พาหุง
 • บทสวดชินบัณชรแปล
 • ธัมมังหะเว รักขะติ
 • มงคลสูตรอินเดีย
 • มงคลสูตรบาลีแปลไทยน่าฟัง
 • นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
 • บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกประกอบดนตรี
 • สวดมนต์ธัมมจักรประกอบดนตรี 2
 • สวดมนต์จีนทิเบต 1
 • สวดมนต์จีน 2
 • สวดมนต์ไทย จีน 3
 • สวดมนต์ จีน ไทย 4
 • รัตนสูตรธิเบต
 • บทสวดมนต์พาหุงประกอบ
 • สวดแจง
 • บทสวดพระสูตร
 • บทสวดพรสังคณี
 • บทสวดพระวิภังค์
 • บทสวดพระธาตุกะถา
 • บทสวดพระปุคคะปัญญัติ
 • บทสวดพระกถาวัตถุ
 • บทสวดพระยะมะกะ
 • บทสวดมหาปัฏฐาน
 • บทสวดธรรมะสังคิณีมาติกา
 • บทสวดวิปัสสนาภูมิปาฐะ
 • บทสวดปัพพะโตปะมะคาถา
 • บทสวดขัดธัมมะนิยามสูตร
 • บทสวดธัมมะนิยามสูตร
 • บทสวดพระสหัสสะนัย
 • บทสวดสังคหะปริเฉท1-4
 • อาราธนาศีล ๕
 • รับศีล ๕
 • อาราธนาธรรม
 • อาราธนาพระปริตร๒
 • ยะถา
 • สัพพี ติโย
 • กาละทานะสุตตะคาถา
 • โภชนาทาน
 • อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
 • เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนา
 • เทวะตาภิสัมมันตนคาถา
 • ภะวะตุสัพ
 • แผ่ส่วนบุญ
 • อาราธนาศิลและรับศีล
 • กรวดน้ำอุทิศ
 • สมาทานศีล๘
 • ปฏิจะสมุปปาทะ อินเดีย
 • คาถาพาหุง อินเดีย
 • กะระณียะเมตตะสูตร อินเดีย
 • ชินบัญชร ธิเบต
 • ไต่ซือ ไต่ปุ่ย
 • โอม มณี เปง เมฮง
 • ปรัชญาปาระมิตาหฤทัยสูตร
 • มหากรุณธารณีสูตร
 • รันตนสูตร
 • มงคลสูตรอินเดีย
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อินเดีย
 • ไตรสรณคมณ์อินเดีย
 • พาหุงนานาชาติ
 • อังคุลิมาลสูตรอินเดีย ๒
 • อังคุลิมาลสูตร๑
 • รวมเสียงสวดมนต์ต่างๆ ชุด 1 8 ชั่วโม
 • รวมเสียงสวด ชุด 2 8 ช.ม
 • รวมเสียงสวดมนต์ ชุด 3 7 ช.ม
 • รวมเสียงสวดมนต์ชุด 4 8 ช.ม
 • ฟังดนตรีบรรเลงทำสมาธิ
 • รวมมนต์ประกอบดนตรีเย็นทิเบต อินเดีย
 • รวมสวดมนต์เย็นๆทิเบต อินเดีย 2
 • รวมสวดมนต์เย็น ทิเบต อินเดีย3
 • รวมฮิตสวดมนต์ไทย จีน ธิเบต อินเดีย 4
 • นะโมตัสสะ ประกอบดนตรีไพเราะดีมาก
 • เสียงพิณบรรเลง(กู่เจิง)เพลงธรรมไพเราะชวนฟังมาก
 • เพลงบรรเลงกู่เจิง ชุดที่ 2
 • บทสวดสรรเสริญพระเจ้าสิบชาติ
 • มลคลสูตรแปลโดยคุณเพ็ญศรี
 • กรณียะเมตตสูตรประกอบดนตรีไพเราะมาก
 • คำขานนาค แบบมหานิกาย
 • คำขานนาค แบบธรรมยุตินิกาย
 • บทสวดสำหรับพระบวชใหม่
 • เพลงไวพจน์ลาบวชชุด 1
 • รวมแหล่ทำขวัญนาค
 • กุศลพิธี
 • 2 บุญพิธี
 • 3 ทานพิธี
 • 4.ปกิณณกะ
 • เพลงวันวิสาขบูชา
 • เพลงเกิดมาพึ่งกัน
 • เพลงร่มอาราม
 • เพลงที่พึ่งใจ
 • เพลงทำดีได้ดี
 • เพลงพุทธธรรม
 • เพลงพุทธานุภาพ
 • เพลงคน
 • โลกคือละคร
 • เพลงเงินซื้อลมหายใจไม่ได้
 • เพลงพุทธมามะก
 • เพลงธรรมชาติไพเราะดี
 • เพลงเปิดตา พุทธทาส
 • บทเพลงเจ้าแม่กวนอิม
 • ฝากเป็นคติเอาไว้แก่โลก
 • 80 ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุด 1
 • 80ปีอนุสรณ์พุทธทาส ชุดที่ 2
 • เพลงธรรมะชุดพุทธานุภาพ
 • เพลงประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต1-4
 • เพลงธรรมะชุดที่ 5
 • เพลงธรรมะชุดที่ 6
 • รวมเพลงชาวพุทธชุดที่ 5
 • เพลงไวพจน์ลาบวชชุด 1
 • วิทยุวัดพุทธบูชา
 • วิทยุธรรมะออนไลน์
 • วิทยุคลื่นไทธรรม 95.25
 • ความหมายของการสวดมนต์
 • สวดมนต์ออนไลน์(หน้าแรก)
 • รู้เรื่องการสวดมนต์1
 • รู้เรื่องการสวดมนต์ 2
 • ชินบัญชร ธิเบต
 • ปรัชญาปาระมิตาหฤทัยสูตร
 • รัตนสูตรธิเบต
 • รวมมนต์ประกอบดนตรีเย็นทิเบต อินเดีย
 • รวมสวดมนต์เย็น ทิเบต อินเดีย3
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อินเดีย
 • คาถาพาหุง อินเดีย
 • ปฏิจะสมุปปาทะ อินเดีย
 • มงคลสูตรอินเดีย
 • สวดมนต์จีน 1
 • สวดมนต์จีน 2
 • สวดมนต์ไทย จีน 3
 • สวดมนต์ จีน ไทย 4
 • เสียงพิณบรรเลง(กู่เจิง)เพลงธรรมไพเราะชวนฟังมาก
 • เพลงบรรเลงกู่เจิง ชุดที่ 2
 • ฟังดนตรีบรรเลงทำสมาธิ
 • รวมดนตรีธรรมชาติที่ไพเราะ
 • บทสวดบารมี 30 ทัศ
 • บทสวดสรรเสริญพระเจ้าสิบชาติ
 • สวดมนต์ธัมมจักรประกอบดนตรี 2
 • มงคลสูตรบาลีแปลไทยน่าฟัง
 • ชินบัญชรประกอบดนตรี
 • ชินบัญชรประกอบดนตรี2
 • บทชุมนุมเทวดาดนตรี
 • บทสวดคาถาชินบัญชรแปล
 • บทสวดซ่งเก็งเทพเจ้าจีน
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมversion ดร.สุจิตรา รณรื่น
 • ผู้สละโลก
 • นารีผลชุดที่ 1
 • นารีผลชุดที่ 2
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ลีลาวดีโดยคณะเกษทิพย์
 • นารีผลเวอร์ชั่นใหม่
 • นารีผลเวอร์ชั่นใหม่2
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • ลีลาวดี
 • photo1
 • เสียงหนังสือธรรมะมากมาย
 • นารีผลตอนที่ 1โดยคุณเพ็ญศรี
 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโดยคุณเพ็ญศรี
 • มักกะลีผลเวอร์ชั่นคุณเพ็ญศรี
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๑
 • เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่มที่ ๒
 • คิดจากความว่าง เล่ม ๑
 • รักแท้มีจริง
 • พระอานนท์พุทธอนุชา
 • เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
 • ๗ เดือนบรรลุธรรม
 • พระอานนท์กับโกกิลาภิกษุณี
 • พระเวสสันตรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์
 • ความหลงในสงสารโดยสุทัสสา
 • Buddha SPA Music
 • kitaro ชุดที่ ๑
 • กล่องดนตรี
 • รวมเพลงธรรมะมากมาย
 • เพลงธรรมะชุดที่ 2
 • โยคะมิวสิค
 • ดนตรีพัฒนาจิตให้สงบ

 • 0 ความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

   
  Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons